World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals
World-class Workplace | 17 jaar ervaring | 1000+ zorgprofessionals

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Aanbod:
een offerte of aanbieding tot het verrichten van Diensten door Lead Healthcare.
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden of een naderhand vastgestelde en aan Opdrachtgever bekendgemaakte versie.
Bedrijf:
een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een maatschap of een vennootschap die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van en elke Overeenkomst met Lead Healthcare, dus ook op aanvullingen op en/of aanpassingen van het Aanbod of de Overeenkomst.


  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of, als het Aanbod en/of de Overeenkomst langs elektronische weg is gedaan en/of is gesloten, vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld zodanig dat Opdrachtgever ze op kan slaan. Als terbeschikkingstelling langs elektronische weg redelijkerwijs niet mogelijk is, is vóór het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt waar hij/zij van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen. Lead Healthcare stuurt deze Algemene Voorwaarden in dat geval toe aan Opdrachtgever zodra hij/zij daar om verzoekt.

  3. Voor zover een Aanbod of een Overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert het Aanbod of de Overeenkomst.


  4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten/ van de hand gewezen.


  5. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en wordt de nietige/vernietigde bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 - Het Aanbod

Een Aanbod is vrijblijvend (herroepelijk), tenzij uit het Aanbod zelf uitdrukkelijk anders voortvloeit.

Artikel 4 - De Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen door Opdrachtnemer aan de in verband daarmee gestelde voorwaarden.

  2. Als de Opdrachtgever een Consument is die het Aanbod langs elektronische weg aanvaardt, dan bevestigt Lead Healthcare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lead Healthcare is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

  3. Als de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, dan treft Lead Healthcare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Als de Opdrachtgever elektronisch betaalt, dan treft Lead Healthcare ook daartoe passende maatregelen ter beveiliging.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. Alleen als de Opdrachtgever een Consument is, kan hij de Overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (ontbinden) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5.

2. De in artikel 5 lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag die volgt op het tot stand komen van de Overeenkomst.

3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn door middel van het modelformulier waarvan de tekst aan het slot van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen dan wel op andere ondubbelzinnige wijze aan Lead Healthcare.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ná Lead Healthcare eerst te hebben verzocht aan te vangen met het uitvoeren van de Diensten / de Overeenkomst vóór het einde van de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn, dan is de Consument aan Lead Healthcare een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Overeenkomst dat door Lead Healthcare is nagekomen op het moment van herroeping. De Consument erkent door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht in dat geval verliest voor het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd en Lead Healthcare bevestigt dat hierbij aan de Consument.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende afspraken van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 - Verplichtingen bij herroeping

1. Als Lead Healthcare de melding van de in artikel 5 bedoelde herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Lead Healthcare vergoedt alle betalingen van de Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.

3. Lead Healthcare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 7 - Toestemming

1. Voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist. Door middel van het inplannen van de Diensten geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor die Diensten en het tijdstip waarop die Diensten plaatsvinden. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens voor zover Opdrachtgever de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist.

2. Lead Healthcare licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten. Lead Healthcare licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

Artikel 8 - Uitvoering

1. Lead Healthcare zal bij het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving nakomen en de eventuele aanwijzingen van toezichthouders zoals van de IGJ opvolgen. Lead Healthcare schakelt daarbij zo nodig één of meer artsen met een BIG-registratie in.

2. De Diensten worden uitgevoerd op de plaats/ plaatsen die Lead Healthcare in het Aanbod heeft voorgesteld en die Opdrachtgever heeft aanvaard.

3. Lead Healthcare is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen, zoals artsen.
4. De Diensten worden uitgevoerd op het tijdstip dat/ de tijdstippen die Lead Healthcare in het Aanbod heeft voorgesteld en dat/ die Opdrachtgever heeft aanvaard. Als de Diensten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden, dan heeft  Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Opdrachtgever is verplicht alle door Lead Healthcare gevraagde stukken en gegevens tijdig en in de gevraagde vorm aan Lead Healthcare te verstrekken, bij gebreke waarvan het niet of niet tijdig uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst niet aan Lead Healthcare kan worden toegerekend en Lead Healthcare gerechtigd is het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in artikel 8 lid 5 gevraagde stukken en gegevens, ook als die van derden afkomstig zijn.

7. Opdrachtgever voorziet Lead Healthcare uit eigen beweging van alle stukken en gegevens waarvan hij voorziet dat die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst relevant zijn of kunnen zijn.

8. Opdrachtgever verleent aan Lead Healthcare alle medewerking die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst nodig is, onder andere door aanwijzingen door of vanwege Lead Healthcare stipt op te voeren.

Artikel 9 - Duur, opzegging en verlenging

1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn en bij gebreke daarvan met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

2. De Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege zonder opzegging na het verstrijken van die tijd, tenzij anders is overeengekomen. 

3. Als de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9 lid 2 na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet, dan loopt de Overeenkomst vanaf dat moment voor onbepaalde duur als bedoeld in artikel 9 lid 1.

4. Lead Healthcare kan de Overeenkomst in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 en 2 met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen als Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel zijn faillissement is aangevraagd.

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 9 is Lead Healthcare nimmer verplicht tot vergoeding van schade of anderszins.

Artikel 10 -  Betaling

1. Lead Healthcare voert de Diensten uit tegen de overeengekomen prijzen.
2. Als de Opdrachtgever een Consument is, is hij gehouden om de eventueel overeengekomen prijs voorafgaand aan de Diensten, bij het tot stand komen van de Overeenkomst, te betalen op de door Lead Healthcare aangegeven wijze, bij gebreke waarvan Lead Healthcare de Diensten en daarmee de Overeenkomst niet uitvoert.

3. Als de Opdrachtgever een Bedrijf is, is hij gehouden om de overeengekomen prijs te voldoen op de overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan hij die prijs dient te voldoen binnen de op de daartoe strekkende factuur vermelde termijn.

4. De Opdrachtgever is verplicht de kosten die niet in de in artikel 10 lid 3 bedoelde prijs zijn inbegrepen op eerste verzoek volledig aan Lead Healthcare te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Als een voorschot is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst.
6. De Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Lead Healthcare is gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen in verband met de ontwikkeling van de prijzen (inflatie).
8. De Opdrachtgever dient de verschuldigde prijzen en eventuele kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de overeengekomen termijnen zoals vermeld op de factuur of anderszins te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer.
9. Bij faillissement van de Opdrachtgever worden alle door de Opdrachtgever verschuldigde prijzen, eventuele kosten en andere verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk geheel opeisbaar.

10. Als de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever die een Bedrijf is van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever die een Consument is, is pas in verzuim na het verstrijken van de in een schriftelijke aanmaning genoemde termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning met daarin een opgave van de buitengerechtelijke kosten.
11. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever die een Bedrijf is in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste verzuimdag tot de dag van algehele voldoening alsmede de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Als Lead Healthcare meer of hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze kosten in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 11 -  Privacy

1. Lead Healthcare verwerkt de (persoons)gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst en/of die op grond van een wettelijke verplichting verwerkt moeten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en met inachtneming van het bepaalde in het van toepassing zijnde privacy statement.

2. De Opdrachtgever verklaart door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de inhoud van het Privacy Statement.

Artikel 12 - Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Aanbod en/of een Overeenkomst, zoals van door Lead Healthcare opgestelde adviezen, rapportages en/of ontwerpen.

2. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is en/of de informatie niet vertrouwelijk is en/of partijen en/of één van hen tot openbaarmaking gehouden is op grond van een wettelijke verplichting en/of gerechtelijke uitspraak.

Artikel 13 - Opschorting

1. Lead Healthcare heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde stukken en gegevens onder zich te houden als de Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen voldoet.
2. Lead Healthcare is gerechtigd het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst op te schorten als de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder dat Lead Healthcare alsdan aansprakelijk is voor de eventuele schade die de Opdrachtgever daardoor leidt.

Artikel 14 -  Overmacht

1. Lead Healthcare is niet aansprakelijk wanneer zij door overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14 lid 1 wordt in elk geval (maar niet uitsluitend) verstaan:
(i) het tekortkomen door toeleveranciers in de nakoming van verplichtingen die zij richting Lead Healthcare hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,
(ii) het tekortkomen door derden in de nakoming van verplichtingen die zij richting de Opdrachtgever hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,

(iii) gebrekkigheid van programmatuur en/of zaken of diensten van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,
(iv) overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld ten gevolge van een pandemie of epidemie),

(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten,

(vi) ziekte van personen die in dienst of in opdracht van Lead Healthcare werkzaam zijn.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Als enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, is Lead Healthcare daarvoor alleen aansprakelijk als Lead Healthcare dat resultaat in de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.
2. Als Lead Healthcare toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, is zij daarvoor alleen aansprakelijk tot een bedrag van maximaal
€ 500.000,00 per gebeurtenis. Lead Healthcare is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/ of indirecte schade zoals winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Lead Healthcare voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan derden is geleverd en die mede bestond uit door Lead Healthcare aan de Opdrachtgever geleverde Diensten.
4. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medische adviezen.

5. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen op basis van door de Opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste gegevens zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van Lead Healthcare.
6. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen zijn nimmer bindend en slechts adviserend van aard.

7. Lead Healthcare staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Diensten te allen tijde betrouwbaar is.

8. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lead Healthcare vervallen als deze niet schriftelijk zijn gemeld bij Lead Healthcare binnen een jaar nadat de Opdrachtgever daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De Opdrachtgever kan klachten kenbaar maken aan Lead Healthcare dan wel via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/
2. Bij Lead Healthcare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lead Healthcare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op een Aanbod en/of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Wijziging

Lead Healthcare heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.